PLPL
PLPL ENEN DEDE RURU CZCZ HUHU UKUK NLNL SKSK RORO FRFR ESES HRHR SRSR
PLN
2Euro - Euro3$ - Dolar4£ - Funt brytyjski
c7g06es94vmmd18f
Schowek 0
Twój schowek jest pusty
Koszyk 0
Twój koszyk jest pusty ...
Strona główna » Informacja o cookie

Informacja o cookie

Informacje o cookies:

nformacje o cookies


POLITYKA PLIKÓW COOKIES

www.mamywszystko.net, www.e-trel.pl

Niniejsza polityka prywatności określa w szczególności zasady korzystania przez użytkowników ze sklepu internetowego www.mamywszystko.net ,zakres i rodzaj pobieranych danych osobowych oraz zasady działania plików cookies.

Administrator danych osobowych udostępnia niniejszą politykę prywatności na stronie internetowej: www.zdz-lodz.pl Każdy użytkownik może uzyskać dostęp do niniejszej polityki prywatności w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej sklepu. Politykę prywatności można utrwalić, pozyskać i odtworzyć w każdym czasie poprzez jej wydrukowanie, zapisanie na odpowiednim nośniku lub pobranie jej i zapisanie w pamięci komputera. Bezpłatny program do przeglądania plików w formacie PDF jest do pobrania na stronie internetowej: http://get.adobe.com/reader/

 

Administrator deklaruje, że postanowienia niniejszej polityki prywatności nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw klienta będącego jednocześnie konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku - Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. 

 

Jednocześnie administrator deklaruje, że w przypadku niezgodności postanowień niniejszej polityki prywatności z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, pierwszeństwo mają te przepisy.

 

I Postanowienia ogólne

 

 1. Administratorem danych pozyskiwanych za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego pod adresem http://e-trel.pl jest E-trel w Łodzi  na ulicy Szewskiej 1 m 1  Nip: 7262475736 wpisany do CEIDG (Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej). 

 2. Sklep internetowy działający pod adresem www.e-trel.pldziała zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm. ), ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 nr 171 poz. 1800) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz. 1204 ze zm.).

 3. Administrator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych osobowych, a w szczególności zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, zabraniem przez osobę nieuprawnioną, przetwarzaniem z naruszeniem ustawy oraz zmianą, utratą, uszkodzeniem lub zniszczeniem. Administrator zachowuje należytą staranność, ocenianą z punktu widzenia wymogów stawianych podmiotowi realizującemu obowiązki administratora, przy wykonywaniu obowiązków wynikających z niniejszej polityki prywatności oraz przepisów prawa powszechnie obowiązujących. 

 4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za udostępniane dane, w zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, jeżeli udostępniając zasoby systemu teleinformatycznego w celu przechowywania danych, nie wie o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności, a w razie otrzymania urzędowego zawiadomienia lub uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych lub związanej z nimi działalności niezwłocznie uniemożliwi dostęp do tych danych. 

 5. Administrator zbiera dane osobowe zgodnie z prawem dla celów określonych niniejszą polityką prywatności. 

 6. Administrator przechowuje dane osobowe we właściwych zbiorach, nie dłużej niż jest to niezbędne dla osiągnięcia celu ich przetwarzania.

 7. Dostęp do danych osobowych użytkowników serwisu ma administrator lub wybrani pracownicy administratora, z zastrzeżeniem ust. 8.

 8. Wszyscy pracownicy administratora zostali odpowiednio przeszkoleni w zakresie ochrony danych osobowych.

 9. Administrator ani podmioty wskazane w ust. 7 nie przekazują, nie sprzedają i nie użyczają gromadzonych danych osobowych innym osobom lub instytucjom, chyba że dzieje się to na wniosek osoby, której dane dotyczą.

 10. Administrator zobowiązuje się do ochrony przekazywanych przez użytkowników danych osobowych przed utratą, zniszczeniem, ujawnieniem, dostępem do nich osób niepowołanych lub niewłaściwym ich wykorzystaniem.

 11. Administrator jest uprawniony do ujawnienia danych osobowych podmiotom upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe użytkownika organom administracji państwowej, organom ścigania oraz organom wymiaru sprawiedliwości na ich wyraźne żądanie i tylko w przypadkach określonych przez przepisy prawa.

 12. Administrator danych osobowych przetwarza je w celu realizacji umów zawieranych za pośrednictwem sklepu internetowego.  

 

II Cel i zakres zbierania danych osobowych i podstawa ich przetwarzania 

 

1. Przetwarzanie danych osobowych jest dopuszczalne gdy:

a) osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych,

b) jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa,

c) jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą,

d) jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego,

e)  jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą; za prawnie usprawiedliwiony cel uważa się w szczególności marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych i dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

2. Administrator danych osobowych zbiera dane osobowe do celów wskazanych poniżej:

a) zawarcia i wykonania umowy sprzedaży produktów;

b) zawarcia i realizacji umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną,

c) dostawy produktów i obsługi reklamacji;

d) obsługi procesu rejestracji konta użytkownika, przy wykorzystaniu dostępnego na stronie panelu rejestracji;

e) logowania do konta, będącego podstroną sklepu w celu kontrolowania stanu złożonych przez siebie zamówień.

3. Administrator przetwarza następujące dane użytkowników:

a) imię;

b) nazwisko;

c) adres do dostawy (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość);

d) adres na fakturze (ulica, nr domu, kod pocztowy, miejscowość);

e) adres e-mail;

f) numer telefonu;

g) nazwa firmy – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami;

h) numer NIP – opcjonalnie, dotyczy użytkowników nie będących konsumentami.

4. Użytkownik podaje swoje dane osobowe administratorowi dobrowolnie.

5. Administrator przetwarza powierzone dane osobowe wyłącznie na podstawie uprzedniej i wyraźnej zgody użytkownika sklepu internetowego lub w oparciu o art. 23 ust. 1 pkt. 3 ustawy o ochronie danych osobowych.

6. Administrator przekazuje zebrane dane osobowe klienta, w zakresie niezbędnym dla dokonania dostawy produktu do klienta wybranemu przewoźnikowi.

 

III Prawo gwarantujące dostęp do danych osobowych, ich poprawiania, usuwania

 oraz żądania zaprzestania wykorzystywania 

 

1. Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania.

2. Każdemu użytkownikowi przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jego dotyczą zawartych w zbiorze danych prowadzonym przez administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uaktualnienia, uzupełnienia, sprostowania danych osobowych, żądania czasowego lub trwałego wstrzymania ich przetwarzania albo usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy lub są zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.

3. Żądania określone w ust. 2 można zgłaszać administratorowi na adresy wskazane w niniejszej polityce prywatności.

4. Administrator ustosunkuje się do żądań użytkownika sklepu internetowego bez zbędnej zwłoki.

5. Zgodnie z obowiązującym prawem, w przypadku żądania usunięcia danych osobowych klienta, usunięciu nie ulegają dane osobowe klienta znajdujące się w dokumencie sprzedaży przechowywanym na potrzeby fiskalne.

 

IV Polityka cookies

 

1. Sklep  korzysta z technologii plików cookies. Pliki cookies (zwane również "ciasteczkami") stanowią dane informatyczne, a w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika i są przeznaczone do korzystania ze strony internetowej sklepu.

2. Pliki wskazane w ust. 1 pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji.

3. W ramach sklepu stosowane są różne rodzaje plików cookies, którymi są:

a) cookies stałe, to pliki cookies, których okres przechowywania na urządzeniu końcowym trwa przez czas określony w parametrach danego pliku lub do momentu samodzielnego usunięcia plików cookies przez użytkownika;

b) cookies tymczasowe, to pliki cookies, które są usuwane w momencie zakończenia tzw. sesji, tj. wylogowania się ze strony www, opuszczenia strony www lub zamknięcia przeglądarki internetowej, która wyświetla stronę www;

c) cookies własne, to pliki cookies umieszczone na stronie www przez właściciela sklepu (administratora);

4. Sklep wykorzystuje pliki cookies w następujących celach:

a) identyfikacji użytkowników jako zalogowanych w sklepie i pokazywania, że są zalogowani;

b) zapamiętywania produktów dodanych do koszyka w celu złożenia zamówienia;

c) zapamiętywania danych z wypełnionych formularzy zamówienia lub danych logowania do sklepu;

d) utrzymywania sesji użytkownika (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie sklepu ponownie wpisywać loginu i hasła;

e) dostosowania zawartości strony internetowej sklepu do preferencji użytkowników;

f) optymalizacji korzystania ze strony internetowej sklepu przez użytkowników;

g) tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownik korzysta ze strony internetowej, co umożliwia ulepszenie jej struktury i zawartości.

5. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest administrator.

6. Za pomocą plików cookies nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe użytkowników. Mechanizm cookies nie jest wykorzystywany do identyfikacji użytkowników, ani do pozyskiwania jakichkolwiek informacji o nich.

7. Oprogramowanie do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) zazwyczaj domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Użytkownicy mogą dokonać zmiany ustawień w tym zakresie. Przeglądarka internetowa umożliwia usunięcie plików cookies. Możliwe jest także automatyczne blokowanie plików cookies. 

8. Ograniczenie stosowania plików cookies może wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępu na stronie internetowej sklepu.

9. Informacje o niektórych zachowaniach użytkowników podlegają logowaniu w warstwie serwerowej. Dane te są wykorzystywane wyłącznie w celu administrowania serwisem oraz w celu zapewnienia jak najbardziej sprawnej obsługi świadczonych usług hostingowych.

10. Przeglądane zasoby identyfikowane są poprzez adresy URL. Ponadto zapisowi mogą podlegać:

a) czas nadejścia zapytania;

b) czas wysłania odpowiedzi;

c) nazwę stacji użytkownika – identyfikacja realizowana przez protokół http;

d) informacje o błędach jakie nastąpiły przy realizacji transakcji http;

e) adres URL strony poprzednio odwiedzanej przez użytkownika – w przypadku gdy przejście do sklepu internetowego nastąpiło przez odnośnik;

f) informacje o przeglądarce użytkownika;

g) informacje o adresie IP użytkownika.

11. Dane powyższe nie są kojarzone z konkretnymi osobami przeglądającymi strony.

12. Dane powyższe są wykorzystywane jedynie dla celów administrowania serwerem.

13. W celu zmiany ustawień polityki cookies należy zmienić ustawienia przeglądarki.

14. Szczegółowe informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich samodzielnego usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych, dostępne są w dziale pomocy przeglądarki internetowej. 

 

V Postanowienia końcowe 

 

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą polityką prywatności zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy ustawy o ochronie danych osobowych oraz Kodeksu cywilnego. Zmiana treści niniejszej polityki prywatności może nastąpić z powodu zmian w prawie powszechnie obowiązującym lub z powodu zmian w polityce rozwoju i działalności sklepu po uprzednim poinformowaniu użytkowników o zakresie przewidywanych zmian nie później niż w terminie 14 (czternaście) dni przed dniem ich wejścia w życie.  Jeżeli użytkownik nie zgadza się na wprowadzane zmiany w polityce prywatności może usunąć swoje konto.

 2. Użytkownika obowiązuje aktualna polityka prywatności sklepu.

 3. Rozwój technologii internetowej, zmiany ustawodawcze w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój sklepu mogą wpłynąć na zmiany w zasadach polityki prywatności sklepu. W przypadku zmiany obowiązującej polityki prywatności, wprowadzone zostaną odpowiednie modyfikacje do niniejszego dokumentu. Zamówienia złożone przed datą wprowadzenia zmian do niniejszej polityki prywatności będą realizowane na podstawie zasad obowiązujących przed wprowadzeniem zmian.

 4. Administrator podaje do wiadomości użytkowników następujące dane adresowe:

 a) siedziba sklepu: E-trel. na ulicy Szewskiej 1 m 1 telefon +48 662-399-009,biuro@e-trel.pl  b) adres dla spraw zgłoszenia żądania o zaprzestaniu przetwarzania danych osobowych: E-trel w Łodzi na ulicy Szewskiej 1 m 1 telefon +48 662-399-009  5. Niniejsza polityka prywatności obowiązuje od dnia ..


Przejdź do strony głównej
USTAWIENIA PLIKÓW COOKIES
W celu ulepszenia zawartości naszej strony internetowej oraz dostosowania jej do Państwa osobistych preferencji, wykorzystujemy pliki cookies przechowywane na Państwa urządzeniach. Kontrolę nad plikami cookies można uzyskać poprzez ustawienia przeglądarki internetowej.
Są zawsze włączone, ponieważ umożliwiają podstawowe działanie strony. Są to między innymi pliki cookie pozwalające pamiętać użytkownika w ciągu jednej sesji lub, zależnie od wybranych opcji, z sesji na sesję. Ich zadaniem jest umożliwienie działania koszyka i procesu realizacji zamówienia, a także pomoc w rozwiązywaniu problemów z zabezpieczeniami i w przestrzeganiu przepisów.
Pliki cookie funkcjonalne pomagają nam poprawiać efektywność prowadzonych działań marketingowych oraz dostosowywać je do Twoich potrzeb i preferencji np. poprzez zapamiętanie wszelkich wyborów dokonywanych na stronach.
Pliki analityczne cookie pomagają właścicielowi sklepu zrozumieć, w jaki sposób odwiedzający wchodzi w interakcję ze sklepem, poprzez anonimowe zbieranie i raportowanie informacji. Ten rodzaj cookies pozwala nam mierzyć ilość wizyt i zbierać informacje o źródłach ruchu, dzięki czemu możemy poprawić działanie naszej strony.
Pliki cookie reklamowe służą do promowania niektórych usług, artykułów lub wydarzeń. W tym celu możemy wykorzystywać reklamy, które wyświetlają się w innych serwisach internetowych. Celem jest aby wiadomości reklamowe były bardziej trafne oraz dostosowane do Twoich preferencji. Cookies zapobiegają też ponownemu pojawianiu się tych samych reklam. Reklamy te służą wyłącznie do informowania o prowadzonych działaniach naszego sklepu internetowego.
ZATWIERDZAM
Korzystanie z tej witryny oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookies. Więcej informacji możesz znaleźć w naszej Polityce Cookies.
USTAWIENIA
ZAAKCEPTUJ TYLKO NIEZBĘDNE
ZGADZAM SIĘ